Contact

Postal address

Shri Gurudeo Ranade Paramarth Mandir

Jamkhandi

District Bagalkot

Karnataka

India

587 301

_____________________________________________

Board of Trustees

  1. Shri M. N. Khandekar - President

  2. Shri Sudhakar V. Barve - Secretary

  3. Shri Prakash D. Bhujang - Trustee

  4. Shri Rajeev M. Khandekar - Trustee

  5. Shri S. S. Barve - Trustee

_____________________________________________

Contact numbers (in Jamkhandi)

Shri Sudhakar V Barve

Landline : (08353)221009

Mobile : 9860145689


Shri Prakash D Bhujang

Landline : (08353)224627

Mobile : 9343725730