Calendar of Events

 2020 |  2019 |  2018 |  2017 |  2016 |  2015 |  2014 |  2013 |  2012 |  2011 |  2010 |  2009 |  2008 |  2007 |  2006 |  2005 |  2004 |  2003


2020

Jayanti Saptah

Jun 29 to Jul 3, 2020

Vaikuntha Chaturdashi Saptah

Nov 27 to Nov 29 2020

2019

Jayanti Saptah

Jun 29 to Jul 3, 2019

Vaikuntha Chaturdashi Saptah

Nov 9 to Nov 11 2019


2018

Jayanti Saptah

Jun 29 to Jul 3, 2018

Vaikuntha Chaturdashi Saptah

Nov 20 to Nov 22, 2018


2017

Jayanti Saptah

Jun 29 to Jul 3, 2017

Vaikuntha Chaturdashi Saptah

Nov 1 to Nov 3, 2017


2016

Jayanti Saptah

Jun 29 to Jul 3, 2016

Vaikuntha Chaturdashi Saptah

Nov 11 to Nov 13, 2016


2015

Jayanti Saptah

Jun 29 to Jul 3, 2015

Vaikuntha Chaturdashi Saptah

Nov 22 to Nov 24, 2015


2014

Jayanti Saptah

Jun 29 to Jul 3, 2014

Vaikuntha Chaturdashi Saptah

Nov 3 to Nov 5, 2014


2013

Jayanti Saptah

Jun 29 to Jul 3, 2013

Vaikuntha Chaturdashi Saptah

Nov 14 to Nov 16, 2013


2012

Jayanti Saptah

Jun 29 to Jul 3, 2012

Vaikuntha Chaturdashi Saptah

Nov 25 to Nov 27, 2012


2011

Jayanti Saptah

Jun 29 to Jul 3, 2011

Vaikuntha Chaturdashi Saptah

Nov 7 to Nov 9, 2011


2010

Jayanti Saptah

Jun 29 to Jul 3, 2010

Vaikuntha Chaturdashi Saptah

Nov 18 to Nov 20, 2010


2009

Jayanti Saptah

Jun 29 to Jul 3, 2009

Vaikuntha Chaturdashi Saptah

Oct 30 to Nov 1, 2009


2008

Jayanti Saptah

Jun 29 to Jul 3, 2008

Vaikuntha Chaturdashi Saptah

Nov 10 to Nov 12, 2008


2007

Jayanti Saptah

Jun 29 to Jul 3, 2007

Vaikuntha Chaturdashi Saptah

Nov 21 to Nov 23, 2007


2006

Jayanti Saptah

Jun 29 to Jul 3, 2006

Vaikuntha Chaturdashi Saptah

Nov 2 to Nov 4, 2006


2005

Jayanti Saptah

Jun 29 to Jul 3, 2005

Vaikuntha Chaturdashi Saptah

Nov 12 to Nov 14, 2005


2004

Jayanti Saptah

Jun 29 to Jul 3, 2004

Vaikuntha Chaturdashi Saptah

Nov 23 to Nov 25, 2004


2003

Jayanti Saptah

Jun 29 to Jul 3, 2003

Vaikuntha Chaturdashi Saptah

Nov 5 to Nov 7 , 2003